Quy chế 25 của bộ giáo dục và đào tạo và các quy định cơ bản

2783

Ngày 26 tháng 6 năm 2006, quy chế 25 của bộ giáo dục và đào tạo đã được ban hành đi kèm với quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT.  Trong đó nêu rõ các quy định chính như sau:

Bên cạnh đó, trong phần chương 2, Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã quy định về tổ chức và đào tạo. Trong đó, bao  gồm từ điều 4 đến điều 9 đó là:

Điều 4. Thời gian và kế hoạch đào tạo

Điều 5. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình (hoặc ngành đào tạo)

Điều 6. Điều kiện để sinh viên được học tiếp, được nghỉ học tạm thời, được tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học

Điều 7. Ưu tiên trong đào tạo

Điều 8. Học theo tiến độ khác với tiến độ học chung của nhà trường và học cùng lúc hai chương trình

Điều 9. Chuyển trường